FFBE 幻影戰爭 WAR OF THE VISIONS

*注意*
1.確認購買的品項是否正確
2..帳密需填寫完整喔
3.如需要收據要先備註 未提出 事後恕不提供
感謝支持喔~

品項
 • 60個幻導石
  NT$30
 • 305個幻導石
  NT$130
 • 490個幻導石
  NT$210
 • 800個幻導石
  NT$330
 • 1470個幻導石
  NT$630
 • 2450個幻導石
  NT$1,050
 • 5000個幻導石
  NT$2,120
儲值說明